Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 60 - Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)

ppt 49 trang minh70 02/11/2021 140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 60 - Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_7_tiet_60_bai_52_thien_nhien_chau_au_tiep_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 60 - Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)

 1. Lưîc ®å khÝ hËu ch©u ¢u Dựa vào lược đồ, nêu đặc điểm khí hậu Châu Âu
 2. ¤n ®íi lôc ®Þa Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh ®Þa Trung h¶i KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng Lưîc ®å khÝ hËu ch©u ¢u
 3. TRÒ CHƠI Ô CHỮ: 1 1 X C A N Đ I N A V I 0 2 V I N H 4 3 C H Â U 4 X 1 4 T H A O N G U Y Ê N 0 5 Đ Ô N G Â U 6 6 D A Y U R A N 7 Bờ biển châu Âu bị cắt xẻ mạnh, TênTênPhíadãydãyđôngnúinúigiàngănchâuở phíacáchÂu giápbChâuắc ChâuÂu ThựcTên đồngvậttạophổbằngthành biếnlớnnhiều ở nhấtphíabán ởđôngchâuđảo nam, Âu vớivới Á.ÂuChâu? Á? châu ? Âubiển? .
 4. «n ®íi h¶I dƯ¬ng Bèn «n ®íi lôc ®Þa m«i trưêng tự nhiên ®Þa trung h¶I chÝnh Nói cao
 5. Tiết 60- Bài 52 THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (Tiếp theo)
 6. Tiết 60
 7. thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo)
 8. Nhãm 1: BiÓu ®å tr¹m Bret (Pháp) Nhãm 2: BiÓu ®å tr¹m Ca-dan (LB.Nga) Nhãm 3: BiÓu ®å tr¹m Pa-lec-mô ( I-ta-li-a) BiÓu ®å khÝ hËu NhiÖt ®é: Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Địa Trung Hải - Cao nhÊt: - ThÊp nhÊt: - Tb năm: - Biªn ®é nhiÖt: Lưîng mưa -Th¸ng mưa nhiÒu: - Th¸ng mưa Ýt: - Lưîng mưa TB: Tõ ®ã rót ra ®Æc ®iÓm khÝ hËu của từng môi trường?
 9. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng
 10. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Bret Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng Lưîc ®å khÝ hËu Ch©u ¢u
 11. BiÓu ®å «n ®íi h¶I dƯ¬ng khÝ hËu NhiÖt ®é: - Cao nhÊt: 180C -ThÊp nhÊt: 80C - TB năm 130C - Biªn ®é nhiÖt: 100C Lưîng mưa -Th¸ng mưa nhiÒu: 100mm(tháng 12) - Th¸ng mưa Ýt: 45mm(tháng 5) - Lưîng mưa TB: 820mm Đặc điểm khí hậu Hình 52.1- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Bret (Pháp)
 12. Tháp cầu tower
 13. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng
 14. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Ca-dan ¤n ®íi lôc ®Þa Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng Lưîc ®å khÝ hËu Ch©u ¢u
 15. BiÓu ®å «n ®íi lôc ĐỊa khÝ hËu NhiÖt ®é: - Cao nhÊt: 200C - ThÊp nhÊt: -120C - TB năm 40C - Biªn ®é nhiÖt: 320C Lưîng mưa -Th¸ng mưa nhiÒu: 50mm(tháng 7) - Th¸ng mưa Ýt: 20mm(tháng 2) - Lưîng mưa TB: 443mm §Æc ®iÓm khÝ hËu:
 16. Sông bị đóng Băng
 17. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng
 18. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Dßng biÓn nãng Dßng biÓn l¹nh ®Þa Trung h¶i KhÝ hËu «n ®íi h¶i d¬ng KhÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa Pa-lec-mô KhÝ hËu hµn ®íi KhÝ hËu §Þa Trung H¶i Giã T©y «n ®íi §êng ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng Lîc ®å khÝ hËu ch©u ¢u
 19. o BiÓu ®å mm C ®Þa trung h¶I khÝ hËu NhiÖt ®é: - Cao nhÊt: 250C -ThÊp nhÊt: 100C -TB năm 17,50C - Biªn ®é nhiÖt: 150C Lưîng mưa -Th¸ng mưa nhiÒu: 115mm( tháng 1) - Th¸ng mưa Ýt: 10mm( tháng 7) - Lưîng mưaTB: 711mm §Æc ®iÓm khÝ hËu:
 20. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo)
 21. THÁP ĐỒNG HỒ BIG – BEN TRONG SƯƠNG MÙ
 22. Thµnh phè lu©n §«n trong sƯ¬ng mï
 23. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo)
 24. TuyÕt r¬I ë ĐỨC
 25. TuyÕt r¬I ë Nga
 26. TuyÕt r¬I ë ba lan
 27. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo)
 28. Mét sè h×nh ¶nh s«ng ngßi
 29. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) A B C Đặc điểm thực vật trong từng ảnh phù hợp với môi trường tự nhiên nào? Vì sao?
 30. Quan s¸t h×nh 52.4 ®iÒn vµo b¶ng: C¸c ®ai TV Tõ m (thÊp -> cao) ®Õn m §ång ruéng Díi 800m lµng m¹c Rõng hçn giao 800m->1800m Rõng l¸ kim 1800m->2200m §ång cá nói cao 2200m->3000m B¨ng tuyÕt Trªn 3000m Dựa vào kênh chữ SGK nhận xét sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa ở môi trường núi cao?
 31. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa, giữa môi trường ôn đới lục địa và môi trường địa trung hải ?
 32. Sù kh¸c nhau gi÷a khÝ hËu «n ®íi h¶i dư¬ng vµ khÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa ? §iÒu hßa Kh¾c nghiÖt mưa nhiÒu quanh n¨m m ư a Ýt ®Æc biÖt lµ vµo thu ®«ng tËp trung vµo mïa h¹ khÝ hËu «n ®íi h¶i dƯ¬ng khÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa
 33. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Nhiều nước quanh Nhiều nước mùa năm, không đóng xuân-hạ,mùa đông băng. bị đóng băng. «n ®íi h¶I dƯ¬ng ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA
 34. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Rừng lá rộng. Rừng ká kim. «n ®íi h¶I dƯ¬ng ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA
 35. Sù kh¸c nhau gi÷a khÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa vµ khÝ hËu §Þa Trung H¶i ? H¹ nãng, ®«ng l¹nh; H¹ nãng , ®«ng Êm ; mïa h¹ mưa Ýt, mïa thu ®«ng mưa mïa h¹ mưa nhiÒu khÝ hËu «n ®íi lôc ®Þa khÝ hËu ®Þa trung h¶i
 36. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Nhiều nước mùa Mùa đông nhiều xuân-hạ,mùa đông nước, mùa hạ ít bị đóng băng. nước. «n ®íi LỤC ĐỊA ĐỊA TRUNG HẢI
 37. TiÕt 60 thiªn nhiªn ch©u ©u (Tiếp theo) Rừng lá kim. Rừng và cây bụi lá cứng. «n ®íi LỤC ĐỊA ĐỊA TRUNG HẢI
 38. ®¸nh dÊu X vµo « thÝch hîp: ®Æc ®iÓm tù nhiªn ¤n ®íi ¤n ®íi ®Þa trung h¶i dư¬ng lôc ®Þa h¶i a. Rõng l¸ kim X b.Mưa ®Òu quanh n¨m X c. Rõng l¸ réng X d.Lò vµo thu ®«ng X e.Lò vµo xu©n h¹ X g. Rõng c©y bôi l¸ cøng X h.Mïa h¹ nãng, kh« X i.Mïa h¹ nãng, mưa võa X
 39. TiÕt 59 thiªn nhiªn ch©u ©u ( Tiếp theo) Câu 2 : Vì sao phần lớn diện tích Châu Âu ít có Hoang mạc?
 40. Níc cã ba kiÓu khÝ hËu cïng lóc trªn l·nh thæ ch©u ¢u lµ: a. Anh b. Ph¸p c. I-ta-li-a d. Đức
 41. - Hoïc baøi, tr¶ lêi c©u hái SGK - Laøm bµi tËp 52 vë Bµi tËp - Chuaån bò baøi 53 ( ¤n l¹i c¸ch ph©n tÝch biÓu ®å khÝ hËu, nhËn biÕt m«i trêng qua biÓu ®å khÝ hËu và tranh)