Bài giảng Địa lí 7 - Tiết học 53 - Bài học 48: Thiên nhiên châu đại dương

ppt 39 trang minh70 02/11/2021 150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 7 - Tiết học 53 - Bài học 48: Thiên nhiên châu đại dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_7_tiet_hoc_53_bai_hoc_48_thien_nhien_chau_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí 7 - Tiết học 53 - Bài học 48: Thiên nhiên châu đại dương

 1. Trường PTDTNT Lăk Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù tiÕt häc 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 1
 2. KiÓm tra bµi cò. 1. Em h·y tr×nh bµy ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña ch©u Nam Cùc? 2. Kể tên 1 vài động vËt sinh sèng ®îc ë ®©y? T¹i sao chóng cã thÓ sèng ®îc víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt nh vËy? 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 2
 3. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 3
 4. THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 2. Khí 1. Vị trí hậu, địa lí thực vật và địa và động hình vật 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 4
 5. Chương IX CHÂU ĐẠI DƯƠNG TiÕt 53 Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. Vị trí địa lí, địa hình. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 5
 6. 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 6
 7. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. Vị trí địa lí, địa hình.  - Ch©u §¹i D¬ng n»m ë trung t©m vµ phÇn t©y Th¸i B×nh D¬ng, gåm lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a vµ v« sè c¸c ®¶o lín nhá. - DiÖn tÝch 8,5 triÖu km2 a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 7
 8. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 8
 9. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. Vị trí địa lí, địa hình. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a.  - PhÝa t©y kinh tuyÕn 1800, trong vïng t©y Th¸i B×nh D¬ng (10041N-39010N), ®êng chÝ tuyÕn nam ch¹y qua gÇn gi÷a. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 9
 10. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¤-xtr©y-li-a? 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 10
 11. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. Vị trí địa lí, địa hình. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. - PhÝa t©y kinh tuyÕn 1800, trong vïng t©y Th¸i B×nh D¬ng (10041N-39010N)-> ®êng chÝ tuyÕn nam ch¹y qua gÇn gi÷a. - §Þa h×nh gåm : Nói r×a phÝa ®«ng, cao nguyªn nöa phÝa t©y, ®ång b»ng trung t©m. b. C¸c ®¶o: 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 11
 12. b. C¸c ®¶o: CãCho 4 biÕtnhãm cã đảo mÊy nhãm ®¶o? 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 12
 13. b. C¸c ®¶o: 4nhãm §¶o, quÇn Nguån Nhãm §Æc ®iÓm VÞ trÝ ®¶o tiªu gèc, cÊu ®¶o ®Þa h×nh biÓu t¹o Niu Di- §«ng nam §.B¾c, len ¤-xtr©y-li-a §.Nam Lôc ®Þa Cao Mª-la- Niu Ghi-Nª B¾c vµ ®«ng b¾c Nói löa Cao nª-di ¤-xtr©y-li-a(00-240N) Ca-lª-®«-ni Mi- B¾c vµ ®«ng b¾c Mª- cr«-nª- Gu-am San h« ThÊp la-nª-di(100 N-180B) di P«-li- PhÝa ®«ng kinh tuyÕn Ha-oai San h«, 0 0 0 ThÊp nª-di 180 (23 B-28 N) H«-n«-lu-lu nói l¶ 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 13
 14. b. C¸c ®¶o: 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 14
 15. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o: 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 15
 16. 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o: H×nh 48.2 - BiÓu ®å nhiÖt ®é vµ lîng ma cña hai tr¹m khÝ tîng thuéc Ch©u §¹i D¬ng 11/24/2021Cho biÕt ®Æc ®iÓm khÝNguyễn hËu Văn cña Nam c¸c ®¶o Ch©u §¹i D¬ng ?16
 17. 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o: H×nh 48.2 - BiÓu ®å nhiÖt ®é vµ lîng ma cña hai tr¹m khÝ tîng thuéc 11/24/2021 Ch©u §¹i D¬ng 17 Nguyễn Văn Nam
 18. Nhóm 1,2: Trạm Gu-am Th¶o luËn nhãm: Nhóm 3,4: Trạm Nu-mê-a Tr¹m Gu – am Nu – mª -a YÕu tè NhiÖt ®é th¸ng cao nhÊt 280C – tháng 5 260C - tháng 2 Dựa vào kết quả đã phân tích em 0 NhiÖt ®é th¸ng thÊp nhÊthãy nêu đặc26 0điểmC – thchungáng1 của khí20 C-tháng 8 hậu các đảo ở châu Đại dương? 60C Biªn ®é nhiÖt 20C Tổng lượng mưa 2200mm 1200mm Những tháng mưa nhiều Tháng 7→tháng11 Th¸ng 11→tháng 4 KÕt luËn vÒ nhiÖt ®é vµ lîng NhiÖt ®é cao, ma NhiÖt ®é cao, ma nhiÒu quanh n¨m quanh n¨m ma.11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 18
 19. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o:  -PhÇn lín cã khÝ hËu nãng Èm, ®iÒu hoµ. Nªu ®Æc ®iÓm sinh vËt c¸c ®¶o Ch©u §¹i d¬ng ? 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 19
 20. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o: -PhÇn lín cã khÝ hËu nãng Èm, ®iÒu hoµ  - Rõng xÝch ®¹o, rõng nhiÖt ®íi xanh tèt (dõa ) → “ Thiªn ®µng xanh” - BiÓn cã nhiÒu r¹n san h«, nhiÒu h¶i s¶n. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 20
 21. Röøng xích ñaïo noùng aåm. 11/24/2021 Nguyễn H.1Văn Nam 21
 22. Röøng nhieät ñôùi noùng aåm. 11/24/2021 Nguyễn VănH.2 Nam 22
 23. Röøng döøa ven bieån 11/24/2021 Nguyễn VănH.1 Nam 23
 24. Thieân ñaøng xanh 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 24
 25. Raïn san hoâ 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 25
 26. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o. b. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 26
 27. b. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Những cảnh quan nào chiếm diện tích lớn ở lục địa 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 27
 28. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o. b. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a.  -PhÇn lín cã khÝ hËu kh« h¹n, hoang m¹c chiÕm phÇn lín diÖn tÝch. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 28
 29. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 29
 30. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o. b. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. -PhÇn lín cã khÝ hËu kh« h¹n, hoang m¹c chiÕm phÇn lín diÖn tÝch  -Sinh vËt ®éc ®¸o: + Thùc vËt : B¹ch ®µn (600 loµi), keo (280 loµi) + §éng vËt : Thó cã tói, c¸o má vÞt 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 30
 31. Vaø laøm ñeïp caûnh quan 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 31
 32. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 32
 33. Tài nguyên quan trọng nhất của châu lục là gì? 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 33
 34. Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh 2. KhÝ hËu , thùc vËt vµ ®éng vËt a. C¸c ®¶o. b. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. -PhÇn lín cã khÝ hËu kh« h¹n, hoang m¹c chiÕm phÇn lín diÖn tÝch -Sinh vËt ®éc ®¸o + Thùc vËt : B¹ch ®µn (600 loµi), keo (280 loµi) + §éng vËt : Thó cã tói, c¸o má vÞt -BiÓn vµ rõng lµ tµi nguyªn quan träng cña ch©u lôc. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 34
 35. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 35
 36. Bµi tËp Nèi c¸c ý ë cét A víi cét B sao cho phï hîp? Nhãm ®¶o(A) Nguån gèc h×nh thµnh(B) a.Mª-la-nª-di Do lôc ®Þa tr«i d¹t b.P«-li-nª-di Do sù vËn ®éng néi lùc(nói löa) vµ sù ph¸t triÓn cña san h« c.Niu Di-len Do sù ph¸t triÓn cña san h« d.Mi-cr«-nª-di Do vËn ®«ng néi lùc(nói löa) Nguyễn Văn Nam 36 11/24/2021
 37. Lôc ®Þa «-xtr©y-li-a næi tiÕng thÕ giíi v× sù ®éc ®¸o cña: a, C¸c loµi thó cã tói. b, RÊt nhiÒu loµi b¹ch ®µn. c, NhiÒu lo¹i thó quý hiÕm. d, ý a vµ ý b lµ ®óng. 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 37
 38. DÆn dß - Häc bµi theo vë ghi vµ SGK - Xem tríc néi dung bµi 49 “ D©n c vµ kinh tÕ Ch©u ®¹i D¬ng” Nguyễn Văn Nam 38 11/24/2021
 39. Chóc c¸c em häc tèt! 11/24/2021 Nguyễn Văn Nam 39