Bài giảng Công nghệ 6 - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

ppt 38 trang minh70 29/10/2021 560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ 6 - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_6_sap_xep_do_dac_hop_li_trong_nha_o.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ 6 - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 1. • MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 6/7 Giáo viên: Lưu Văn Bình Trường THCS Lê Vĩnh Hòa
 2. Em có nhận xét gì về cách sắp xếp đồ đạc trong căn phòng này? • Đẹp, gọn gàng • Sắp xếp đồ đạc hợp lí, có tính thẩm mĩ
 3. Chương II: TRANG TRÍ NHÀ Ở * Vai trò của nhà ở với đời sống con người. * Cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ở hợp lí, thuận tiện cho việc sử dụng và giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. * Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật như tranh ảnh, gương, rèm, mành . * Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.
 4. Nhà ở có vai trò gì? Cần phải sắp xếp đồ đạc trong nhà ở như thế nào cho hợp lí?
 5. BÀI 8: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở Tiết Mục 1: I. tiêu: Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người- Nhà ở có vai trò thế nào đối với đời sống con II. người Sắp xếp? đồ đạc hợp lí trong nhà ở - Cần 1. Phânphải chiasắp cácxếp khu đồ đạcvực sinhtrong hoạt nhà trontg ở nơi ở của gia đình như thế nào cho hợp lí ? Tiết 2: 2. Sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực 3. Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam.
 6. CHƯƠNG II: TIẾT 20 BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
 7. Nhà ở có vai trò gì đối với đời sống con người? - Nhà là nơi trú ngụ của con người .
 8. Nêu những hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống con người? Nắng 1 2 3 4 Gió - bão Mưa Lũ
 9. GIAÙ REÙT NAÉNG NOÙNG MÖA BAÕO - NhàV bảoì sao vệ con ngườingười tránh cần khỏinhà nhữngở, nơi ảnhở? hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường.
 10. 1 Ngủ nghỉ 4 Xem tivi 2 Học tập, làm việc 3 Tắm 5 Ăn uống Qua- Thoả những mãn hình nhu cầutrên: cá Nhànhân: ở ngủ,có vai tắm trò giặt, gì đối học với tập con người? - Thoả mãn nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình: ăn uống, xem ti vi .
 11. Em hãy rút ra kết luận về vai trò của nhà ở đối với đời sống con người ?
 12. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI - Nhà là nơi trú ngụ của con người . - Nhà bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường. - Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người
 13. Ngoµi ra nhµ ë cßn cã vai trß ®èi víi ®êi sèng con ng­êi như: - Víi nhµ ë thµnh phè, mÆt ®­êng chÝnh: Bu«n b¸n - Víi nhµ cña c¸n bé, c«ng chøc: Lµm viÖc ngoµi giê hµnh chÝnh - Víi nhµ ë n«ng th«n: Dù tr÷ l­¬ng thùc - Víi nhµ ë miÒn nói: Tr¸nh thó gi÷
 14. Theo em ng«i nhµ nh­ thÕ nµo míi cã thÓ s¾p xÕp hîp lÝ?(réng, hÑp) Dï nhµ ë réng hay hÑp, nhiÒu phßng hay Ýt phßng ®Òu cã thÓ s¾p xÕp cho hîp lÝ phï hîp víi mäi sinh ho¹t lµm cho mçi thµnh viªn ®Òu c¶m thÊy tho¶i m¸i, thuËn tiÖn vµ xem n¬i ®ã lµ tæ Êm
 15. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI - Nhà là nơi trú ngụ của con người . - Nhà bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường. - Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình.
 16. HOẠT ĐỘNG NHÓM BÀN 1. Hãy kể tên những sinh hoạt thường ngày của gia đình em? 2. Từ những sinh hoạt đó nhà ở thường được phân chia thành những khu vực nào? - Khu vùc sinh ho¹t chung, tiÕp kh¸ch - Chç thê cóng - Chç ngñ, nghØ ng¬i - Chç ¨n uèng - khu vÖ sinh - Khu vùc bÕp - Chç ®Ó xe
 17. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình.
 18. Quan sát các hình ảnh sau, cho biết hình ảnh đó nói về khu vực nào trong nhà ở và nêu đặc điểm của khu vực đó?
 19. Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách thoáng mát, rộng rãi, đẹp.
 20. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình. a. Khu vực sinh hoạt chung, b. tiếp khách
 21. Quan sát các hình ảnh sau, cho biết hình ảnh đó nói về khu vực nào trong nhà ở và nêu đặc điểm của khu vực đó?
 22. Chỗ thờ cúng cần trang trọng, nhà chật có thể bố trí trên giá gắn vào tường.
 23. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình. a. Khu vực sinh hoạt chung, b. tiếp khách b. Chỗ thờ cúng.
 24. CHƯƠNG II: BÀI 8: Phòng ngủ được bày trí như thế nào? Chỗ ngủ, nghỉ: thường bố trí nơi riêng biệt, yên tĩnh. PHÒNG NGỦ
 25. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình. a. Khu vực sinh hoạt chung, b. tiếp khách b. Chỗ thờ cúng. c. Chỗ ngủ, nghỉ.
 26. CHƯƠNG II: BÀI 8: ? Nhà bÕp cÇn nh÷ng điÒu kiÖn g×? - Khu nhà bÕp cÇn s¸ng sña, s¹ch sÏ, cã đñ n­íc s¹ch và tho¸t n­íc tèt. BẾP
 27. ? Chỗ ăn uống thường được bố trí thế nào? - Gần bếp, hoặc kết hợp ở trong bếp
 28. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình. a. Khu vực sinh hoạt chung, b. tiếp khách b. Chỗ thờ cúng. c. Chỗ ngủ, nghỉ. d. Chỗ ăn uống. e. Khu vực bếp.
 29. ? Khu vÖ sinh th­êng ®­îc ®Æt ë ®©u? Nông thôn: TP, Thị xã: SD hố xí 2 ngăn, đặt xa SD hố xí tự hoại, riêng nhà, cuối hướng gió biệt, kín đáo
 30. CHƯƠNG II: BÀI 8: I/ VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI II/ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở 1) Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình. a. Khu vực sinh hoạt chung, tiếp khách b. Chỗ thờ cúng. c. Chỗ ngủ, nghỉ. d. Chỗ ăn uống. e. Khu vực bếp. f. Khu vệ sinh. g. Chỗ để xe, kho.
 31. ? Chỗ để xe, kho thường đặt ở đâu? Đặt ở nơi kín đáo, chắc chắn, an toàn.
 32. * Chú ý: Nhà chật, nhà một phòng cần bố trí các khu vực thật sự hợp lí. Sù ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë cã ý nghÜa thÕ nµo ®èi víi m«i tr­êng sèng? Sù ph©n chia c¸c khu vùc sinh ho¹t trong nhµ ë cã ý nghÜa ®èi víi m«i tr­êng sèng lµ t¹o ra m«i tr­êng sèng s¹ch sÏ, hîp vÖ sinh, gióp con ng­êi cã ®êi sèng søc kháe tèt
 33. ? Em hãy rút ra kết luận về sự phân chia các khu vực Kết luận: Sự phân chia các khu vực cần tính toán hợp lý, tùy theo tình hình diện tích nhà ở thực tế sao cho phù hợp vào tính chất, công việc của mỗi gia đình cũng như phong tục, tập quán ở địa phương, đảm bảo cho mọi thành viên trong gia đình sống thoải mái, thuận tiện.
 34. BÀI TẬP CỦNG CỐ Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Em h·y khoanh trßn vµo ®Çu c©u ®óng nãi vÒ vai trß cña nhµ ë ®èi víi ®êi sèng con ng­êi trong c¸c c©u sau: a. Nhµ ë b¶o vÖ con ng­êi tr¸nh khái nh÷ng t¸c h¹i do ¶nh h­ëng cña thiªn nhiªn, m«i tr­êng . b. Nhµ ë lµ n¬i tró ngô cña con ng­êi. c. Nhµ ë lµ n¬i ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi. d.TÊt c¶ c¸c c©u trªn. CÂU 2: Khu vực nào có thể kết hợp với nơi tắm giặt: a. Khu vực bếp c. Khu sinh hoạt chung, tiếp khách b. Khu vệ sinh d. Khu để xe, kho
 35. TỔNG KẾT Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: CÂU 3: Khu vực ăn uống nên bố tri gần: a. Chỗ ngủ. c. Khu vực bếp. b. Chỗ để xe, kho. d. Khu vệ sinh. CÂU 4: Khu vực tiếp khách nên bố trí : a. Kín đáo, yên tĩnh, riêng biệt b. Sạch sẽ, đủ nước sạch, thoát nước tốt. c. Bố trí trên giá gắn vào tường. d. Rộng rãi, thoáng mát, đẹp.
 36. BẢN ĐỒ TƯ DUY Nơi trú ngụ Vai trò của nhà ở Đáp ứng nhu cầu VC, TT Tránh tác hại của TN, môi trường Chỗ để xe, kho Sắp xếp đồ đạc hợp lí Chỗ sinh hoạt chung Chỗ thờ cúng Chỗ ngủ, nghỉ Khu vệ sinh Khu vực bếp Chỗ ăn uống
 37. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - HỌC BÀI - TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SGK/TRANG 39 - CHUẨN BỊ PHẦN: 2) Sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực. 3) Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam.
 38. CÔNG NGHỆ 6 SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ