Bài giảng Khoa học 4 - Tuần 2, Bài: Trao đổi chất ở người (Tiếp theo)

pptx 24 trang Hải Hòa 08/03/2024 230
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học 4 - Tuần 2, Bài: Trao đổi chất ở người (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_4_tuan_2_bai_trao_doi_chat_o_nguoi_tiep_t.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học 4 - Tuần 2, Bài: Trao đổi chất ở người (Tiếp theo)

 1. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là quá trình trao đổi chất? Quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra những chất riêng và tạo năng lượng dùng cho mọi hoạt động của mình, đồng thời thải ra môi trường các chất thải, chất cặn bã được gọi là quá trình trao đổi chất.
 2. Thứ ngày tháng năm 2021 Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Hoạt động 1: Xá c điṇ h những cơ quan trực tiế p tham gia và o quá triǹ h trao đổ i chấ t ở ngườ i.
 3. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Chi ̉ và o từ ng hiǹ h ở trang 8 SGK, nó i tên và chứ c năng củ a từ ng cơ quan.
 4. Cơ quan tuần hoàn Cơ quan tiêu hoá Cơ quan hô Cơ quan bài hấp tiết
 5. Trong số những cơ quan ở cá c hiǹ h trên, cơ quan nà o trực tiế p thực hiêṇ quá triǹ h trao đổ i chấ t giữa cơ thể vớ i môi trườ ng bên ngoà i?
 6. Cơ quan tiêu hoá Xem đoạn video sau và trả lời các câu hỏi: ➣ Cơ quan tiêu hoá có chức năng gì? ➣ Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất ở cơ quan tiêu hoá là gì?
 7. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Chức năng: Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra phân. Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất: Lấy vào: thức ăn, nước uống. Cơ quan tiêu hóa Thải ra: phân
 8. Cơ quan hô hấp: Xem đoạn video sau và trả lời các câu hỏi: ➣ Cơ quan hô hấp có chức năng gì? ➣ Những dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất ở cơ quan hô hấp là gì?
 9. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Chức năng: Hấp thu khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất: Lấy vào: khí ô-xi. Thải ra: khí các-bô-níc. Cơ quan hô hấp
 10. Cơ quan tuần hoàn
 11. Cơ quan tuần hoàn ➣ Cơ quan tuần hoàn giúp cơ thể trao đổi gì?
 12. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Chức năng, diễn biến: Khí ô-xi được ngấm qua mao mạch phổi vào máu và theo vòng tuần hoàn lớn đi nuôi tất cả các cơ quan trong cơ thể. Các cơ quan trong cơ thể sử dụng ô-xi và thải ra khí các-bô-níc ngấm vào máu và theo vòng tuần hoàn nhỏ đi đến phổi để thải ra khí các-bô-níc và hấp thu ô-xi. Cơ quan tuần hoàn
 13. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Chức năng: Lọc máu, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất: Thải ra: nước tiểu. Cơ quan bài tiết nước tiểu
 14. Ngoài cơ quan bài tiết nước tiểu, các tuyến mồ hôi ở da cũng góp phần lọc máu. Các chất thừa, chất độc cũng được thải qua mồ hôi.
 15. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Kết luận: v Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thực hiện quá trình đó là: Trao đổi khí: Do cơ quan hô hấp thực hiện: lấy khí ô-xi; thải ra khí các-bô-níc. Trao đổi thức ăn: Do cơ quan tiêu hóa thực hiện: lấy nước và các thức ăn có chứa các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể; thải chất cặn bã (phân).
 16. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Kết luận: vNhờ có cơ quan tuần hoàn mà máu đem các chất dinh dưỡng ( hấp thụ được từ cơ quan tiêu hóa ) và ô-xi ( hấp thụ được từ phổi ) tới tất cả các cơ quan của cơ thể và đem các chất thải, chất độc từ các cơ quan của cơ thể đến các cơ quan bài tiết để thải chúng ra ngoài và đem khí các-bô-níc đến phổi để thải ra ngoài.
 17. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Hoaṭ đôṇ g 2: Tim̀ hiểu mố i quan hê ̣ giữa cá c cơ quan trong viêc̣ thực hiêṇ sự trao đổ i chấ t ở ngườ i.
 18. THỨC ĂN NƯỚC UỐNG KHÔNG KHÍ Tiêu hóa Hô hấp ? ? Phân Khí Các-bô-níc ? Tuần hoàn ? .? .? Tất cả các Bài tiết cơ quan của - Nước tiểu cơ thể - Mồ hôi 5. Sơ đồ mối liên hệ giữa một số cơ quan trong quá trình trao đổi chất
 19. THỨC ĂN NƯỚC UỐNG KHÔNG KHÍ Tiêu hóa Hô hấp Chất dinh Phân dưỡng Ô-xi Khí Khí các-bô-níc Các-bô-níc Tuần hoàn Khí các-bô-níc Ô-xi và Khí các-bô-níc và các chất chất dinh và các chất thải dưỡng thải Tất cả các Bài tiết cơ quan của - Nước tiểu cơ thể - Mồ hôi 5. Sơ đồ mối liên hệ giữa một số cơ quan trong quá trình trao đổi chất
 20. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Hằ ng ngà y, cơ thể ngườ i phả i lấ y những gi ̀ từ môi trườ ng và thả i ra môi trườ ng những gi?̀ Cơ thể lấ y từ môi trườ ng: Nướ c, thứ c ăn, khi ́ ô-xi Cơ thể thả i ra môi trườ ng: khi ́ cá c-bô-nić , phân, nướ c tiểu
 21. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể được thực hiện? Nhờ cơ quan tuầ n hoà n mà quá triǹ h trao đổ i chấ t diễn ra ở bên trong cơ thể được thực hiêṇ
 22. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động? Nếu một trong các cơ quan hô hấ p, bà i tiế t, tuầ n hoà n, tiêu hó a ngừ ng hoaṭ đôṇ g, sự trao đổ i chấ t sẽ ngừ ng hoaṭ đôṇ g và cơ thể sẽ chế t
 23. Môn Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo ) Bà i hoc̣ (viết vở) Nhờ sự hoaṭ đôṇ g phố i hơp̣ nhip̣ nhà ng củ a cá c cơ quan hô hấ p, tiêu hó a, tuầ n hoà n và bà i tiế t mà sự trao đổ i chấ t diêñ ra biǹ h thườ ng, cơ thể khỏ e maṇ h. Nế u môṭ trong cá c cơ quan trên ngừ ng hoaṭ đôṇ g, cơ thể sẽ chế t.
 24. dặn dò