Bài giảng Sinh học lớp 7 - Tiết học 43 - Bài 41: Chim bồ câu

ppt 23 trang minh70 26/10/2021 11670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học lớp 7 - Tiết học 43 - Bài 41: Chim bồ câu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_7_tiet_hoc_43_bai_41_chim_bo_cau.ppt

Nội dung text: Bài giảng Sinh học lớp 7 - Tiết học 43 - Bài 41: Chim bồ câu

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ ?Nêu đặc điểm chung của lớp bò sát Đặc điểm chung của bò sát Bò sát là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn trên cạn: + Da khô có vảy sừng. + Chi yếu có vuốt sắc. + Phổi có nhiều vách ngăn. + Tim có vách hụt,máu pha đi nuôi cơ thể. + Thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng. + Là động vật biến nhiệt.
 2. CHƯƠNG VI: LỚP CHIM Tiết 43-Bài 41. CHIM BỒ CÂU GV: Phạm Thị Bích Ngọc
 3. Tiết 43-Bài 41. CHIM BỒ CÂU I. Đời sống
 4. Tiết 43-Bài 41. CHIM BỒ CÂU I. Đời sống * Đời sống: - Tổ tiên bồ câu nhà là bồ câu núi. - Sống trên cây, bay giỏi. - Tập tính làm tổ. - Là động vật hằng nhiệt
 5. Tiết 43-Bài 41. CHIM BỒ CÂU I. Đời sống Câu 5:Thế nào là động vật hằng nhiệt? Động vật hằng nhiệt có ưu thế gì hơn so với động vật biến nhiệt? Nhiệt độ cơ thể không đổi trong điều kiện nhiệt độ môi trường không đổi.
 6. Tiết 43-Bài 41. CHIM BỒ CÂU I. Đời sống * Đời sống: - Sống trên cây, bay giỏi. - Tập tính làm tổ. - Là động vật hằng nhiệt * Sinh sản: - Con đực không có cơ quan giao phối. Thụ tinh trong. - Đẻ ít trứng. Trứng có nhiều noãn hoàng, có vỏ đá vôi. - Có hiện tưấp trứng và nuôi con bằng sữa diều
 7. Câu 1: Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu? Ý nghĩa của từng đặc điểm đó? - Con đực không có cơ quan giao phối->Cơ thể gọn nhẹ khi bay -Thụ tinh trong → Hiệu quả thụ tinh cao. -Số lượng trứng ít ( 2 trứng /1 lứa), có vỏ đá vôi → Trứng được bảo vệ, nhiều noãn hoàng, tỉ lệ nở cao. -Ấp trứng → An toàn, giữ ổn định nguồn nhiệt. Câu 2: Chim non mới nở có đặc điểm gì? - Chưa mở mắt, trên thân có ít lông tơ, được nuôi bằng sữa diều.( chim non yếu) Câu 3: Ý nghĩa của nuôi con bằng sữa diều? - Con non được chăm sóc nên tỉ lệ sống cao.
 8. So saùnh ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu vaø thaèn laèn boùng ñuoâi daøi ? → YÙ nghóa tieán hoùa? Đặc điểm Bò sát Chim Ý nghĩa tiến hóa. sinh sản. ( Thằn Lằn) (Chim bồ câu) Cơ quan Có cơ quan Không có cơ Gọn nhẹ cho giao phối. giao phối. quan giao phối. cơ thể. Đẻ nhiều Trứng có nhiều Số lượng Đẻ ít (5-10 trứng) dinh dưỡng, tỉ lệ trứng. ( 2 trứng) nở cao. Không ấp Trứng được bảo Hiện tượng trứng, phôi Ấp trứng. vệ an toàn và giữ ấp trứng. phát triển ổn định nguồn nhờ nhiệt độ nhiệt. môi trường. 8
 9. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển 1. Cấu tạo ngoài Tai 2 Lông bao Mỏ 1 3 Tuyến phao câu Lông đuôi 4 5 Cánh 11 6 Đùi 7 Ống chân 8 Bàn chân 9 Lông cánh 10 9 Ngón chân
 10. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển Thân:Hình thoi Chi trước: Cánh chim Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt 10
 11. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển ? Mỏ có đặc điểm gì? => Mỏ sừng bao bọc hàm, không có răng. 11
 12. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển ? Đặc điểm của cổ chim bồ câu? => Cổ dài khớp với thân. 12
 13. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển 1. Cấu tạo ngoài Câu 1. Da chim bồ câu có đặc điểm gì? Da khô, phủ lông vũ. Câu 2. Lông vũ có mấy loại ? Kể tên? 2 loại: Lông ống và lông tơ.
 14. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển Lông ống Ống lông 1 Phiến lông 2 Câu 1: Vị trí và đặc điểm của lông ống ? - Lông ống bao phủ toàn thân. Gồm ống lông và các sợi lông nhỏ móc vào nhau làm nên phiến lông rộng tạo thành cánh, đuôi ( bánh lái) và phủ trên đầu. 14
 15. Lông tơ Sợi lông 1 Ống lông 2 Câu 1: Vị trí và của đặc điểm lông tơ? - Lông tơ mọc áp sát thân. Gồm ống lông nhưng ngắn hơn lông ống và đầu có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp. 15
 16. Bảng 1: Đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu §Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi ý nghÜa thÝch nghi Thân: Hình thoi. Giảm sức cản không khí khi bay Chi trước: Cánh chim. Quạt gió, động lực khi bay. Cản không khí khi hạ cánh Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón Giúp chim bám chặt vào cành sau, có vuốt. Cây khi hạ cánh Lông ống: Có các sợi lông làm Khi giang cánh tạo nên 1 diện thành phiến mỏng. tích rộng Lông tơ: Có các sợi lông mảnh Giữ nhiệt, làm nhẹ cơ thể. làm thành chùm lông xốp. Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm Làm đầu chim nhẹ. không có răng. Cổ: Dài, khớp với thân. Phát huy tác dụng của các giác quan trên đầu:bắt mồi, rỉa lông
 17. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển 2. Di chuyển Hình 41.3 Hình 41.4 Chiều gió thổi Quan sát hình hãy cho biết ở chim có mấy kiểu bay? Chim có hai kiểu bay: + Bay vỗ cánh + Bay lượn
 18. Bảng 2: So sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn Kieåu bay voã Kieåu bay löôïn CAÙC ÑOÄNG TAÙC BAY caùnh (Boà caâu) (Haûi aâu) - Ñaäp caùnh lieân tuïc X - Caùnh ñaäp chaäm raõi, khoâng X lieân tuïc - Caùnh dang roäng nhöng X khoâng ñaäp - Bay chuû yeáu döïa vaøo söï naâng ñôõ cuûa khoâng khí vaø höôùng gioù X - Bay chuû yeáu döïa vaøo ñoäng X taùc voã caùnh Thông qua bảng bài tập hãy nêu đặc điểm của kiểu bay lượn và bay vỗ cánh?
 19. TIẾT 44:TÓM LỚP TẮT CHIM KiẾN-CHIM THỨC: BỒ CÂU
 20. TIẾT 44: LỚP CHIM-CHIM BỒ CÂU Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất Câu 1: Da của chim bồ câu có đặc điểm gì? A. Da khô, phủ lông vũ. B. Da khô, phủ lông mao. C. Da khô có vảy sừng. D. Da ẩm, có tuyến nhờn. Câu 2: Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu là: A. Đẻ con. B. Thụ tinh ngoài. C. Thụ tinh trong D. Có cơ quan giao phối
 21. Câu 3. Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu giúp thích nghi với đời sống bay lượn là: A. Thân hình thoi, phủ lông vũ. B. Hàm không răng. C. Chi trươc biến đổi thành cánh. D. Cả 3 ý trên đều đúng. Câu 4. Đặc điểm của kiểu bay lượn là: A. Cánh đập chậm rãi, không liên tục. B. Cánh dang rộng mà không đập. C. Bay chủ yếu vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của hướng gió. D. Cả 3 câu đều đúng.
 22. DẶN DÒ - Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài trong SGK. - Tìm hiểu trước bài 43. CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
 23. CHIM CÔNG CHIM SƠN CA CHIM KÉT CHIM VẸT CHIM CHÀO MÀO 23