Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Khái niệm số thập phân (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân

pptx 17 trang Hải Hòa 08/03/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Khái niệm số thập phân (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_7_bai_khai_niem_so_thap_phan_ti.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán 5 - Tuần 7, Bài: Khái niệm số thập phân (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân

 1. Thứ ngày 21 tháng 10 năm 2021 Môn: Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Đổi các đơn vị đo sau sang mét: được gọi là gì? Được gọi là số thập phân.
 2. TOÁN Baøi : KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) m dm cm mm Được viết thành 2 7 Đọc là : Hai phẩy bảy mét. 8 5 6 Được viết thành 0 1 9 5 Đọc là : Tám phẩy năm mươi sáu mét. Được viết thành Đọc là :không phẩy một trăm chín mươi lăm mét. Các số : 2,7; 8,56; 0,195 cũng là số thập phân
 3. Baøi : KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) Ví dụ 1 : 5, 68 Phần nguyên Phần thập phân 5,68 Đọc là : năm phẩy sáu mươi tám. Ví dụ 2 : 90, 638 Phần nguyên Phần thập phân 90,638 Đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba mươi tám.
 4. Baøi: KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) - Em hãy nêu về cấu tạo của số thập phân: Mỗi số thập phân gồm có hai phân: phần nguyên và phần thập phân ,chúng được tách nhau bởi dấu phẩy. Những chữ số nằm ở bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, những chữ số nằm ở bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân.
 5. Baøi : KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) 1- Đọc các số thập phân sau: 9,4 ; 7,98 ; 25, 477 ; 206,075 ; 0,307 9,4 : Chín phẩy tư. 7,98 : Bảy phẩy chín mươi tám. 25,477 : Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy. 206,075 : Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm. 0,307 : Không phẩy ba trăm linh bảy.
 6. Baøi: KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) 9,4 ; 7,98 ; 25, 477 ; 206,075 ; 0,307 Em hãy cho biết cấu tạo của số thập phân 25,477 25, 477 Phần nguyên Phần thập phân
 7. Baøi: KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) 2- Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:
 8. Baøi: KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) 2- Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó: Năm phẩy chín. Tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm. Tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm.
 9. • Baøi: KHAÙI NIEÄM SOÁ THAÄP PHAÂN (tiếp theo) 2- Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó: - Phần nguyên của hỗn số viết ở phần nguyên của số thập phân. - Tử số của phân số thập phân viết ở phần thập phân của số thập phân. * Chú ý: Mẫu số của phân số thập phân có bao nhiêu chữ số 0 thì phần thập phân có bấy nhiêu chữ số) 810,005;005 82,0404 000 00
 10. Củng cố
 11. Cấu tạo số thập phân gồm mấy phần?
 12. Đáp án: Số thập phân gồm có hai phần: Phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
 13. Những chữ số nằm ở bên trái dấu phẩy thuộc phần nào? Đáp án Những chữ số nằm ở bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên.
 14. Những chữ số nằm ở bên phải dấu phẩy thuộc phần nào? Đáp án Những chữ số nằm ở bên trái dấu phẩy thuộc phần thập phân.
 15. Em hãy khoanh vào ý mà em cho là đúng? Chän ®¸p ¸n ®óng: A.8,34 B.8,034 C.8,340 D.83,400