Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 20: Luyện tập chung (Trang 22)

pptx 8 trang Hải Hòa 08/03/2024 170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 20: Luyện tập chung (Trang 22)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_5_tuan_4_tiet_20_luyen_tap_chung_trang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 4, Tiết 20: Luyện tập chung (Trang 22)

  1. TOÁN Luyện tập chung - Trang 22 -
  2. 1 Sơ đồ Nam ? em 28 em Nữ ? em Bài giải Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 = 7 (phần) Số học sinh nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em) Số học sinh nữ là: 28 : 7 x 5 = 20 (em) (28 – 8 = 20 em) Đáp số: 8 em nam ; 20 em nữ
  3. 2 Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m. Sơ đồ Chiều dài Chiều rộng 15 m Bài giải Hiệu số phần bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần) Chiều dài mảnh vườn là: 15 : 1 x 2 = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn là: 30 - 15 = 15 (m) Chu vi mảnh vườn là: ( 30 + 15 ) x 2 = 90 (m) Đáp số: 90m
  4. 3 Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Tóm tắt 100 km: 12 lít 50 km: ? lít Bài giải Cách 1: Cách 2: 1 km xe chạy hết: 100 km gấp 50 km: 100 : 50 = 2 (lần) 50 km xe chạy hết: 50 km chạy hết: 12 : 2 = 6 (lít xăng) Đáp số: 6 lít xăng Đáp số: 6 lít xăng
  5. 4 Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành ké hoạch? Bài giải Tóm tắt 12 bộ /ngày: 30 ngày Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm 1 bộ bàn 18 bộ /ngày: ? ngày ghế thì phải làm trong thời gian là: 30 x 12 = 360 (ngày) Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm 18 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là: 360 : 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày
  6. 4 Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành ké hoạch? Bài giải Tóm tắt 12 bộ /ngày: 30 ngày Theo kế hoạch số bộ bàn ghế phải hoàn 18 bộ /ngày: ? ngày thành là: 12 x 30 = 360 (bộ) Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm 18 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là: 360 : 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày
  7. 1. Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số. *Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau. *Bước 2: Tìm hai số theo số phần của từng số. 2. Dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số. *Bước 1: Tìm hiệu số phần bằng nhau. *Bước 2: Tìm hai số theo số phần của từng số. 3. Dạng toán rút về đơn vị (toán tỉ lệ). * Có thể rút về đơn vị hoặc tính theo tỉ lệ của hai số.
  8. Thank you!