Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân

pptx 10 trang Hương Liên 22/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_chia_mot_so_thap_phan_cho_mot_so_th.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ 1 2 3 1) Tính: 5 : 2,5 2) (5 x 10) : (2,5 x 10) 3) Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như thế nào?
 2. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao B nhiêu ki-lô-gam? Đ Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg) N 2 Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10) 23,56 : 6,2 = 235,6 : 62 O * Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: S 2 3,5 ,6 6,22 • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. V \ \ • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. • Thực hiện phép chia 235,6 : 62.
 3. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao B nhiêu ki-lô-gam? Đ Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg) N Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10) 23,56 : 6,2 = 235,6 : 62 = 3,8 (kg) O * Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: S 2 3,53 5 ,66 66, 2 • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. V \ \ 4 9 3 ,8 (kg) • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số 0 0 được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) • Thực hiện phép chia 235,6 : 62.
 4. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao B nhiêu ki-lô-gam? Đ Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg) N Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10) 23,56 : 6,2 = 235,6 : 62 = 3,8 (kg) O * Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: S 2 3,5 ,6 6,2 • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. V \ \ 4 9 6 3 ,8 (kg) • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số 0 0 được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) • Thực hiện phép chia 235,6 : 62. b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? Bảng tay
 5. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao B nhiêu ki-lô-gam? Đ Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg) N Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10) 23,56 : 6,2 = 235,6 : 62 = 3,8 (kg) O * Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: S 2 3,53 5 ,6 6,26 22 • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. V \ \ 4 9 6 • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số 3,8 (kg) 0 được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) • Thực hiện phép chia 235,6 : 62. b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? • Phần thập phân của hai số 1,27 và 82,55 * Ta đặt tính rồi làm như sau: 8 2,5 5 1,2 7 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy \ \ ở hai số đó được 127 và 8255. 6 3 5 6 5 Kết quả đúng 0 0 • Thực hiện phép chia 8255 : 127
 6. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao B nhiêu ki-lô-gam? Đ Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: N 2 3,5 ,6 6,2 • Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số. \ \ O 4 9 6 3,8 (kg) • Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. 0 S (71) Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) • Thực hiện phép chia 235,6 : 62. V b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? • Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 8 2,5 5 1,2 7 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó Ta đặt tính rồi làm như sau: \ \ được 8255 và 127. 6 3 5 65 0 • Thực hiện phép chia 8255 : 127 Ghi nhớ: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. Ghi nhớ: Sách giáo khoa trang 71.
 7. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: 2 3,5 ,6 6,2 b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? B \ \ 4 9 6 3,8 (kg) 8 2,5 5 1,2 7 \ \ Đ 0 6 3 5 65 Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) N 0 O Ghi nhớ: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị S chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. V - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. 1 Đặt tính rồi tính: a) 19,72 : 5,8 ; b) 8,216 : 5,2 ; c) 12,88 : 0,25 ; d) 17,4 : 1,45 . 1 9,7,2 5,8 Bảng tay! \ \ Kết quả đúng 2 3 2 3,4 0 0
 8. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  a) Ví dụ 1: 2 3,5 ,6 6,2 b) Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? B \ \ 4 9 6 3,8 (kg) 8 2,5 5 1,2 7 \ \ Đ 0 6 3 5 65 Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg) N 0 O Ghi nhớ: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị S chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. V - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. 1 Đặt tính rồi tính: a) 19,72 : 5,8 ; b) 8,216 : 5,2 ; c) 12,88 : 0,25 ; d) 17,4 : 1,45 . 1 9,7,2 5,8 8,2,1 6 5,2 1 2,8 8 0,2 5 1 7,4 0 1,4 5 \ \ \ \ \ \ \ \ 2 3 2 3,4 3 0 1 1,5 8 0 3 8 51,52 0 2 9 0 1 2 0 0 4 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
 9. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  Ghi nhớ: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: B - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Đ - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên N 1 Đặt tính rồi tính: O 2 Biết 4,5l dầu hoả cân nặng 3,42kg. Hỏi 1 9,7,2 5,8 8,2,1 6 5,2 8l dầu hoả cân nặng bao nhiêu ki-lô- \ \ \ \ S 2 3 2 3,4 3 0 1 1,5 8 gam? Bài giải 0 0 4 1 6 V Tóm tắt: 1 lít dầu hoả cân nặng là: 0 0 4,5l : 3,42kg 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8 l : kg ? 8 lít dầu hoả cân nặng là: 0,76 x 8 = 6,08 (kg) 1 2,8 8 0,2 5 1 7,4 0 1,4 5 \ \ \ \ Đáp số: 6,08 kg 0 3 8 51,52 0 2 9 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 5 0
 10. Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN  Ghi nhớ: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: B - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số Đ bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên N2 1 Đặt tính rồi tính: 2 Tóm tắt: Bài giải O 1 9,7,2 5,8 8,2,1 6 5,2 1 lít dầu hoả cân nặng \ \ \ \ 4,5l : 3,42kg là: S 2 3 2 3,4 3 0 1 1,5 8 8 l : kg ? 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) V 0 0 4 1 6 8 lít dầu hoả cân nặng là: 0 0 0,76 x 8 = 6,08 (kg) 1 2,8 8 1 7,4 0 1,4 5 Đáp số: 6,08 kg \ 0,2\ 5 \ \ Tóm tắt: 2,8m vải: 1 bộ quần áo 0 3 8 51,52 0 2 9 0 1 2 3 May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải: bộ quần áo? m 1 3 0 0 0 0 vải?có 429,5m vải thì may được nhiều nhất 0 5 0 bao nhiêu bộ quầnBài giải áo như thế và còn 0 0 4 2 9,5\ 2,8\ Ta thừacó: 429mấy,5 mét : 2vải?,8 = 153 (dư 1,1). Vậy 1 4 9 1 5 3 429,5m vải may được nhiều nhất là 153 bộ 0 9 5 quần áo và còn thừa 1,1m vải. 1 1 Đáp số: 153 bộ; thừa 1,1m vải