Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm

pptx 11 trang Hương Liên 22/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm

  1. Toán Kiểm tra bài cũ 1/ Viết các phân số thành tỉ số phần trăm 96 75 300 500 2/ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số
  2. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm I-Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường. Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600 Ta có : 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5 % Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5 % Thông thường ta viết gọn cách tính như sau : 315 : 600 = 0,525 = 52,5 %
  3. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Bài giải Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là: 315 : 600 = 0,525 0,525 = 52,5% Đáp số: 52,5%
  4. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như thế nào? Ghi nhớ: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau: - Tìm thương của 315 và 600. - Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. Lưu ý: Tỉ số phần trăm đã mở rộng thêm a% với a là số thập phân.
  5. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Bài toán: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Bài giải Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là : 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5 % Đáp số: 3,5 %
  6. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Muốn tìm phần trăm của hai số ta làm như thế nào? Muốn tìm phần trăm của hai số ta làm như sau: -Tìm thương của hai số. -Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải số tìm được.
  7. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm II- Luyện tập: Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Mẫu : 0,57 = 57 %
  8. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm II- Luyện tập: Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) : a)19 và 30 ; b) 45 và 61; c) 1,2 và 26. Mẫu : 19 : 30 = 0,6333 = 63,33 %
  9. Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Bài 3: (SGK) Tóm tắt: Bài giải Lớp có : 25 học sinh Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: Nữ : 13 học sinh Tỉ số phần trăm của số học 13 : 25 = 0,52 sinh nữ và số học sinh cả lớp : ? 0,52 = 52 % Đáp số: 52 %