Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Những biến chuyển về xã hội - Năm học 2017-2018 - Đỗ Văn Dũng

ppt 14 trang thuongnguyen 07/04/2021 3160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Những biến chuyển về xã hội - Năm học 2017-2018 - Đỗ Văn Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_12_bai_7_nhung_bien_chuyen_ve_x.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Những biến chuyển về xã hội - Năm học 2017-2018 - Đỗ Văn Dũng

 1. Lớp 6A Giáo viên: Đỗ Văn Dũng Trường THCS Đào Viên Ngày 11-11-2017
 2. NỘI DUNG BÀI HỌC
 3. §¸: GhÌ, ®Ïo , mµi 1 3 §ång: 2 T×m xØ ®ång->Nung nãng ch¶y -> ch¾t lÊy ®ång nguyªn chÊt ->§æ vµo khu«n ®óc Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc ®óc mét ®å dïng b»ng ®ång hay lµm mét b×nh b»ng ®Êt nung, Gèm: T×m ®Êt sÐt->nhµo->t¹o h×nh so víi viÖc lµm mét c«ng cô ->Cho vµo lß nung b»ng ®¸?
 4. ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ
 5. ĐỒI NÚI CAO ĐỒNG BẰNG VEN SÔNG
 6. Tæ chøc x· héi Tæ chøc qu¶n lÝ Liªn minh bé l¹c Thñ lÜnh liªn minh bé l¹c Bộ Lạc Bå chÝnh Chiềng, Chạ Giµ lµng Thị Tộc Téc Trưởng
 7. Em cã suy nghÜ g× vÒ sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ng«i mé nµy vÒ c«ng cô ch«n theo? - ë Lµng C¶ (ViÖt Tr×- Phó Thä) thuéc giai ®o¹n §«ng S¬n. C¸c nhµ kh¶o cæ häc ®· t×m thÊy 305 ng«i mé cæ, trong ®ã cã tíi: + 84,1% ng«i mé kh«ng cã hiÖn vËt, + 10,1% ng«i mé cã tõ 1-> 2 hiÖn vËt, + 4,8% sè ng«i mé cã tõ 11->15 hiÖn vËt. + 1% ng«i mé cã tõ 16 hiÖn vËt trë lªn
 8. Sự chuyển biến x· héi nguyªn thuû Néi dung Giai ®o¹n ®Çu, giữa Giai ®o¹n cuèi ®Þa bµn cư tró Nói cao, hang ®éng §ång b»ng Tæ chøc x· héi BÇy ®µn, thÞ téc ChiÒng, ch¹, bé l¹c Quan hÖ gia MÉu hÖ Phô hÖ ®×nh Quan hÖ x· héi B×nh ®¼ng Ph©n biÖt giÇu nghÌo
 9. VH Đông Sơn (Thanh Hóa) THẾ KỶ VIII – I TCN VH Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) VH Óc Eo (An Giang) Lược ®å c¸c di chØ kh¶o cæ ViÖt Nam
 10. Theo em công cụ nào góp phần tạo nên bước chuyển biến trong xã hội? Lưỡi cày đồng Lưỡi liềm đồng
 11. Hiện vật văn hóa Đông Sơn
 12. Luyện kim, trồng lúa ra đời Thủ công cũng đã tách rời nghề nông Lực lượng lao động càng đông Phụ nữ may vá, đàn ông đi bừa Làng bản nay đã khác xưa Phụ hệ coi trọng, khó ưa giàu - nghèo Các nền văn hóa lớn theo Đông Sơn rực rỡ, Óc Eo, Sa Huỳnh Cày đồng, lưỡi, giáo của mình Cư dân Lạc Việt vươn mình tiến lên!
 13. Trß ch¬i « ch÷ 1 § ¤ N G S ¥ N 2 P h ô h Ö 3 b é l ¹ c 4 ® ¸ 5 t h ñ c « n g 6 n g ¦ ê i l ¹ c v i Ö t Tõ kho¸ ® ó c ® å n g GîiGîi ý Gý GợiTõ ợsèGợii kho¸:ý:1:ýG ô NhiÒu§ợý số i©yô ý: Mét6:số lµ GC«ng Tên5: lµngợnÒn trongi Đây ý: gọi côvb¶n ChÕ¨ làn b»ngcưsè ho¸trong1 ®é nh dânnghề ÷§tiªunµyng ångcủamét đã nghÒthaybiÓu thay văntáchvïng cñathÕthñ hóa thÕkhỏi cã chÕ TKc«ng Đônglo¹iquan nghề ®éVIII c«ngt¹o mÉuSơnhÖ nông ®Õnnªn víi cô làhÖ. TK sùnhaunµy.nghiệpgì? chuyÓn I TCN. gäi lµ biÕn m¹nh mÏ vÒ x· héi
 14. HƯỚng dÉn HỌC Ở nhµ *Bài vừa học: Trả lời 3 câu hỏi cuối bài 11, SGK trang 35. Làm bài tập trong sách bài tập lịch sử. * Bài sắp học: Bài 12 NƯỚC VĂN LANG + Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước Văn Lang. + Sưu tầm đọc chuyện Thánh gióng, Sơn Thinh- Thủy Tinh + Nước Văn Lang thành lập + Tổ chức nhà nước Văn Lang như thế nào