Bài giảng môn Lịch sử lớp 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

ppt 30 trang thuongnguyen 07/04/2021 3450
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Lịch sử lớp 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_6_bai_23_nhung_cuoc_khoi_nghia_lon.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Lịch sử lớp 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

 1. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ? - Về mặt hành chính:
 2. -Sau khi chiếm nước ta,về hành chính Nhà Đường Đã phân chia nước ta như thế nào ? - Về mặt hành chính: + Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ(đặt ở Tống Bình- Hà Nội). + Châu, huyện  người Trung Quốc cai trị. + Hương, xã  người Việt tự cai quản.
 3. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX CÁC CHÂU KI MI 1. Dưới ách đô hộ của nhà PHONG CHÂU Đường, nước ta có gì thay GIAO CHÂU Tống Bình đổi? TRƯỜNG CHÂU ÁI CHÂU - Về mặt hành chính: DIỄN CHÂU HOAN CHÂU + Năm 679, nhà Đường đổi PHÚC LỘC CHÂU Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.Phủ đô hộ đặt ở Tống Bình.
 4. -Vì sao Nhà Đường lại cho sửa sang đường bộ từ Trung Quốc đến thành Tống Bình và từ thành Tống Bình đến các quận ,huyện ? -Để dễ đưa quân sang đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân ta và và ở các địa phương. -Để dễ vận chuyển những của cải cướp được của nước ta đưa về Trung Quốc. -Để cai trị nhân dân ta chặt chẽ hơn.
 5. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ? - Về mặt hành chính: + Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ(đặt ở Tống Bình- Hà Nội). +Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận,huyện.
 6. - VÒ kinh tÕ :Nhµ §êng thi hµnh chÝnh s¸ch g× ? - Ngoài thuế ruộng đất, nhà Đường đặt ra nhiều thứ thuế như thuế muối, thuế sắt,đay, gai, tơ,lụa -Bắt dân ta cống nạp sản vật quý hiếm như ngọc trai,ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng bạc Đặt biệt cứ đến mùa vải nhân dân An Nam phải thay nhau gánh quả vải sang Trung Quốc cống nạp.
 7. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ? - Về mặt hành chính: + Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ(đặt ở Tống Bình- Hà Nội). +Nhà Đường cho sữa sang đường giao thông từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận,huyện. + Đặt thêm nhiều thứ thuế mới và bắt dân ta cống nạp những sản vật quí.
 8. Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thời kì trước?
 9. NhChínhà Đường sự bóc chia lột tàn lại khubạo vựccủa chínhhành quyền chính,đô hộ đãđặt dẫn tên tớim ới, n¾mnhững quyÒn cuộc nổicai dậy trÞ trùccủa nhântiÕp ®Õndân ta => huyÖn,+ Khởi nghĩatiÕn hµnh Mai bãcThúc lét Loan nh©n (đầu d©n thế ta b»ngkỉ VIII) c¸c h×nh thøc t«+ KhởithuÕ, nghĩa cèng Phùng n¹p, gánhHưng(trong quả vải khoảng đến tận776 kinh-791) đô Trường An đường xa vạn dặm.
 10. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII): * Tiểu sử :
 11. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII): * Tiểu sử : - Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ(Kẻ Mỏm),huyện Thạch Hà-Hà Tĩnh.
 12. -Nguyên nhân nào làm cho cuộc khởi nghĩa bùng nổ ? - Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường.
 13. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII): * Tiểu sử : * Nguyên nhân:Do chính sách cai trị và bóc lột của nhà Đường.
 14. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII): * Tiểu sử : * Nguyên nhân: - Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. * Diễn biến:
 15. CÁC CHÂU KI MI Sa Nam
 16. 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII): * Tiểu sử : - Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ(Kẻ Mỏm),huyện Thạch Hà-Hà Tỉnh. * Nguyên nhân: - Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. * DiÔn biÕn - Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, khởi nghĩa bùng nổ. -Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu, Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), xây dựng căn cứ ở Sa Nam ➔tấn công thành Tống Bình. - Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. * Kết quả:Cuộc khởi thất bại.
 17. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722): 3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776-791): * Tiểu sử:
 18. Em biết gì về Phùng Hưng ? -Phùng Hưng quê ở Đường Lâm (Ba Vì – Hà Tây) là người rất khoẻ có sức vật nổi trâu, đánh được hổ, giàu lòng thương người, nhân dân trong làng ai cũng mến phục.Năm 18 tuổi, ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm.
 19. Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722): 3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776-791): * Tiểu sử:
 20. BẢN ĐỒ GIAO CHÂU Hợp Phố Đường Lâm Sơn Tây Hồng Châu Tống Bình Biển Đông
 21. 3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( Khoảng 776-791): *Tiểu sử: (Sgk) *Diễn biến: - Khoảng năm 776, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Đường Lâm. - Nghĩa quân chiếm thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị. * Kết quả: - Năm 791, nhà Đường sang đàn áp => Phùng An ra hàng
 22. Đền thờ Mai Hắc Đế Đình thờ Phùng Hưng
 23. 3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( Khoảng 776-791): *Tiểu sử: (Sgk) *Diễn biến: - Khoảng năm 776, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Đường Lâm. - Nghĩa quân chiếm thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị. - 791, nhà Đường sang đàn áp.
 24. C©u 1. Ai được nhân dân gọi là Vua Đen? A. Lý Bí. B. Phùng Hưng. C. Mai Thúc Loan. D. Triệu Quang Phục.
 25. C©u 2:Nh©n vËt lÞch sö nµo ®· l·nh ®¹o nghÜa qu©n v©y thµnh Tèng B×nh lµm cho viªn ®« hé nhµ §êng lµ Cao ChÝnh B×nh rót vµo thµnh cè thñ, rèi sinh bÖnh mµ chÕt ? A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng. C. Khúc Thừa Dụ. D. Triệu Quang Phục.
 26. C©u 3: Hoµn thµnh nh÷ng chç cßn khuyÕt trong ®o¹n trÝch sau ? N¨m Phïng Hng 18 tuæi, cha mÑ qua ®êi. ¤ng ®· nèi nghiÖp cha lµm quan lang ë (1). Lµ ngêi (2),cã søc (3), ®¸nh ®îc hæ, Phïng Hng l¹i giµu (4)hay gióp ®ì ngêi nghÌo khæ. Nh©n d©n trong vïng ai còng (5). (S¸ch gi¸o khoa lÞch sö 6) a. rÊt khoÎ d. §êng L©m b. vËt næi tr©u g. lßng th¬ng ngêi c. quan lang. d. mÕn phôc
 27. C©u 3: Hoµn thµnh nh÷ng chç cßn khuyÕt trong ®o¹n trÝch sau ? N¨m Phïng Hng 18 tuæi, cha mÑ qua ®êi. ¤ng ®· nèi nghiÖp cha lµm quan lang ë Đường. Lâm. Lµ ngêi rất khỏe ,cã sức vật nổi trâu, ®¸nh ®îc hæ, Phïng Hng l¹i giµu lòng thương người .hay gióp ®ì ngêi nghÌo khæ. Nh©n d©n trong vïng ai còng mến phục (S¸ch gi¸o khoa lÞch sö 6) a. rÊt khoÎ d. §êng L©m b. vËt næi tr©u g. lßng th¬ng ngêi c. quan lang. d. mÕn phôc
 28. Dặn dò: - Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài 23 - Đọc và soạn bài 24 “ Nước Cham – Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.Tìm hiểu: + Hoàn cảnh ra đời của nước Cham-pa ? + Nhân dân Cham-pa có những thành tựu đặc sắc gì về văn hóa ?