Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)

pptx 9 trang Hương Liên 22/07/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_5_bai_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram_tiep_t.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)

  1. Toán KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Tính tỉ số phần trăm của 2 số: 2,8 và 80 Tỉ số phần trăm của 2 số 2,8 và 80 là 2,8 : 80 = 0,035 = 3,5% 2/ Tính 21,6% : 8 Kết quả: 21,6%:8 = 2,7%
  2. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5% của 800: Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Tóm tắt: Các bước thực hiện: Số HS toàn trường : 800 HS 100% số HS toàn trường là : 800 HS Số HS nữ chiếm : 52,5% 1% số HS toàn trường là : HS ? Số HS nữ : HS ? 52,5% số HS toàn trường là : HS ?
  3. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5% của 800: Ví dụ: Tóm tắt: Các bước thực hiện: Số HS toàn trường : 800 HS 100% số HS toàn trường là : 800 HS Số HS nữ chiếm : 52,5% 1% số HS toàn trường là : HS ? Số HS nữ : HS ? 52,5% số HS toàn trường là : HS ? Hai bước tính trên có thể viếtBài gộp giải thành: 1% số học sinh toàn trường là: 800 : 100 x 52,5 = 420 800 : 100 = 8 (học sinh) Hoặc : 800 x 52,5 : 100 = 420 Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là: Trong thực hành tính ta có thể viết 8 x 52,5 = 420 (học sinh) Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800Đáp chiasố: 420 cho học 100 sinh rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
  4. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5 % của 800: II . Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng.Tính số tiền lãi sau một tháng. Tóm tắt: Cách giải 100 đồng lãi : 0,5 đồng Tính 0,5% của 1000 000 đồng 1000 000 đồng lãi : đồng ? Bài giải Số tiền lãi sau một tháng là: 1000 000 : 100 x 0,5 = 5 000 ( đồng) Đáp số: 5 000 đồng
  5. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5 % của 800: II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: III.Thực hành: Bài 1: Tóm tắt Cách giải Số HS lớp học : 32 HS -Tìm số học sinh 10 tuổi Số HS 10 tuổi chiếm : 75% (Tìm 75 % của 32 học sinh) Còn lại là HS 11 tuổi -Tìm số học sinh 11 tuổi Số HS 11 tuổi : HS? Bài giải Số học sinh 10 tuổi là : 32 x 75 : 100 = 24 ( học sinh) Số học sinh 11 tuổi là : 32 - 24 = 8 ( học sinh ) Đáp số : 8 học sinh
  6. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5% của 800: II.Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: III.Thực hành: Bài 1: Thảo luận nhóm đôi -100% số HS lớp học là bao nhiêu HS ? -Tỉ số phần trăm của số HS 11 tuổi là bao nhiêu % ? Cách 2 Bài giải Tỉ số phần trăm của số học sinh 11 tuổi lớp học đó là: 100% - 75% = 25 % Số học sinh 11 tuổi của lớp học đó là: 32 x 25 : 100 = 8 ( học sinh) Đáp số: 8 học sinh
  7. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5% của 800: II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: III.Thực hành: Bài 1: Bài 2: Tóm tắt Cách giải 100 đồng một tháng lãi : 0.5 đồng Tìm số tiền lãi sau một tháng 5 triệu đồng một tháng : số tiền gửi và (Tìm 0,5% của 5 000 000 đồng) tiền lãi ? đồng Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi Bài giải Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng là: 5 000 000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng) Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là: 5 000 000 + 25000 =5 025 000 (đồng) Đáp số: 5 025 000 đồng
  8. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5 % của 800: II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: III.Thực hành: Bài 1: Bài 2: Bài giải: Bài 3: (HS K, G) Cách 1 Cách 2: Số mét vải may quần là: Tỉ số phần trăm của số mét vải may áo: 345 x 40 : 100 = 138 (m) 100% - 40% = 60% Số mét vải may áo là : Số mét vải may áo là: 345 – 138 = 207 (m) 345 x 60 : 100 = 207 (m ) Đáp số: 207 m Đáp số: 207 m
  9. Toán: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) I.Cách tính 52,5 % của 800: II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số: III.Thực hành: Bài 1: Bài 2: Bài 3: (HS K, G) Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100